ป้ายโฆษณา LED อุบลราชธานี สี่แยกวนารมย์

รับสายตาคนที่มาจากอำเภอพิบูลมังสาหาร อำนาจเจริญ เพื่อไปตัวเมืองอุบลราชธานี ฝั่ง Big C